Gebruiksvoorwaarden van de website en privacybeleid

Artikel 1: Algemene bepalingen

De toegang tot de website “Hydrokube” (https://hydrokube.be) en de informatie die deze bevat, is volledig onderworpen aan de naleving van de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden en Greenside verbindt zich ertoe het hieronder vermelde privacybeleid na te leven. Hydrokube, hierna genoemd “de site” of “de website”, is een website gehost door OVH, 140 quai du Sartel, 59100 ROUBAIX, Frankrijk, Tel +33899701761, www.ovh.com. Persoonsgegevens worden verzameld op een externe computerserver die wordt beheerd door Pipedrive, Inc, 460 Park Ave South, New York, NY 10016, USA privacy@pipedrive.com. Pipedrive is geen eigenaar van, heeft geen controle over of geeft geen leiding aan het gebruik van persoonlijke informatie die wordt opgeslagen of verwerkt door Greenside of een van haar gebruikers via de dienst. Alleen Greenside heeft het recht om persoonlijke informatie in te zien, op te vragen en het gebruik ervan te sturen. De site is gecreëerd en wordt beheerd door de NV Greenside, hierna “Greenside” genoemd, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Tienne du Chenois 18, 1325 Dion Valmont, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0555.719.730. In geval van niet-aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden, wordt de gebruiker verzocht de site onmiddellijk te verlaten en er geen enkel gebruik van te maken. Indien u vragen heeft, kunt u elektronisch contact opnemen met Greenside op het volgende adres: info@hydrokube.be

Artikel 2: Intellectuele eigendom

Deze website en de teksten, tekeningen, foto’s, illustraties, films, data, databanken, software, domeinnamen, logo’s, en elk ander element dat erin is opgenomen, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement of wijziging van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm en met welke middelen dan ook – elektronisch, mechanisch of anderszins – is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Greenside. Overtredingen kunnen leiden tot civiel- of strafrechtelijke vervolging van de overtreder.

Artikel 3: Inhoud van de site

De site wordt regelmatig bijgewerkt en er wordt veel zorg besteed aan het controleren van de relevantie van de informatie op de site. Greenside kan echter niet instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid, integriteit, tijdigheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle informatie op de site. Evenmin kan zij verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de door adverteerders verkochte producten.

Artikel 4: Beheer van de site

Zonder dat deze lijst als beperkend kan worden beschouwd, verplichten alle gebruikers van de site zich er met name toe

de informatie niet op illegale wijze te exploiteren ;
deze site niet op zodanige wijze te gebruiken dat deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder doeltreffend wordt gemaakt, op welke wijze dan ook
deze site niet te gebruiken voor de transmissie of posting van computervirussen of voor de transmissie of posting van illegale, onwettige of ongepaste inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie van obscene aard of schadelijk voor de openbare orde);
deze site op geen enkele manier te gebruiken om inbreuk te maken op de rechten van een persoon, entiteit of vereniging, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht op privacy en intellectuele eigendom;
deze site niet te gebruiken om inhoud voor promotie- of reclamedoeleinden te verzenden of door te geven zonder daarvoor eerst de toestemming van de exploitant te hebben gekregen.

Greenside is niet verantwoordelijk voor de mogelijke verspreiding van virussen in het geval dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, dit toch zou gebeuren, en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de schade die deze virussen zouden kunnen veroorzaken.

Artikel 5: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Privacybeleid Greenside SA, hierna “Greenside”, beschouwt persoonlijke informatie zoals uw naam, post- en e-mailadres of telefoonnummer als privé en vertrouwelijk. Daarom worden de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt op een veilige plaats bewaard, zijn zij alleen toegankelijk voor aangewezen personeel of bevoegde agenten, en worden zij uitsluitend gebruikt voor de marketing van onze producten of de optimalisering van onze klantenservice.

Verzameling van informatie Wanneer u een website van Greenside Hydrokube bezoekt, doet u dat anoniem. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld. In sommige delen van onze Hydrokube website wordt u echter gevraagd ons vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, enz., ten behoeve van correspondentie, registratie op de site, het voltooien van een aankooptransactie, het verstrekken van informatie over uw dichtstbijzijnde Hydrokube dealer/installateur en CO2-distributeur, of het deelnemen aan online enquêtes. Greenside kan ook elektronische communicatie bewaren die u naar onze klantendienst, andere werknemers en andere contractanten stuurt. Deze mogen enkel gedeeld worden binnen Greenside en met haar erkende dealers/installateurs met het oog op een continue verbetering van onze klantendienst. Daarnaast verzamelt Greenside’s Hydrokube website informatie over bezoeken aan de site. Zo stellen wij bijvoorbeeld statistieken op van het dagelijkse aantal bezoekers van een site, van de dagelijkse verzoeken om specifieke bestanden en van de landen waaruit deze verzoeken afkomstig zijn. Deze geaggregeerde statistieken worden gebruikt om onze website te optimaliseren en beter op uw behoeften af te stemmen, en kunnen ook met derden worden gedeeld, maar ze bevatten geen persoonlijke informatie. Om de inhoud van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google gegevens verzamelt en verwerkt, zie het artikel “Hoe Google bepaalde gegevens gebruikt die worden verzameld wanneer u websites of toepassingen van onze partners gebruikt” op www.google.com/policies/privacy/partners/. Er bestaat een technologie die “cookies” wordt genoemd en die door een site kan worden gebruikt om u gepersonaliseerde informatie te verstrekken. Een cookie is een gegevenselement dat een site naar uw browser kan sturen en dat vervolgens op uw systeem kan worden opgeslagen. Greenside kan op haar site gebruik maken van cookies om de gebruikers beter van dienst te zijn. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u het wilt accepteren.

Gebruik van informatie Greenside kan door gebruikers verstrekte informatie gebruiken om bijvoorbeeld een dienst te verlenen, de belangstelling van consumenten voor onze verschillende producten en diensten te meten, of gebruikers over nieuwe producten en programma’s te informeren. Deze aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op informatie die verstrekt is in enquêtes, informatie die aankoopvoorkeuren aangeeft, of e-mails die naar een Greenside-site zijn gestuurd. Alle lijsten die worden gebruikt om u product- en dienstaanbiedingen te sturen, worden samengesteld en bijgehouden onder strikte voorwaarden om de veiligheid en privacy van de persoonlijke informatie van onze klanten te waarborgen. U kunt te allen tijde een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen en verzoeken dat deze worden gecorrigeerd of uit onze database worden verwijderd. Bovendien zal Greenside persoonlijke informatie alleen gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld of waarvoor u later toestemming heeft gegeven. Greenside zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie nauwkeurig, volledig en up-to-date is voor het beoogde gebruik, op basis van de informatie die door de persoon is gedeeld. De persoonsgegevens zijn bestemd voor gebruik door Greenside en haar erkende dealers binnen en buiten de Europese Unie en, in voorkomend geval, de partners van Greenside: bedrijfsreporters, enz. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins bekendmaken aan andere entiteiten zonder uw toestemming of voorafgaand bezwaar. Wij kunnen uw gegevens echter openbaar maken op verzoek van administratieve of gerechtelijke autoriteiten, om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om onze rechten en belangen te beschermen en te verdedigen en/of om misbruik, oneigenlijk gebruik of ongeoorloofd gebruik van Greenside te voorkomen. Op verzoek zal Greenside u de mogelijkheid bieden om uw persoonlijke gegevens in te zien. Bovendien zal Greenside alle redelijke stappen ondernemen om personen in staat te stellen gegevens waarvan bewezen is dat zij onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren, te wijzigen of te wissen. U heeft het recht om uw toestemming voor het verdere gebruik van uw gegevens in te trekken, in welk geval Greenside mogelijk niet in staat is om de functie waarvoor de gegevens zijn verkregen voort te zetten (met de eventuele gevolgen van dien). Bovendien heeft u het recht te voorkomen dat uw gegevens aan derden worden doorgegeven wanneer de bepalingen inzake gegevensbescherming ontoereikend zijn. Neem contact met ons op en Greenside zal uw bezorgdheid onderzoeken. Dergelijke verzoeken moeten per e-mail worden gericht aan admin@hydrokube.be of per post aan Greenside NV – Marc Ewbank, Tienne du Chenois 18, 1325 Dion Valmont.

Artikel 6: Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de website en het gebruik van de website worden beheerst door het Belgisch recht. Alleen de burgerlijke rechtbanken of de rechtbanken van koophandel van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot of betreffende deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website, alsook het gebruik van de website.