Algemene verkoopsvoorwaarden

ART. 1. Algemeen: Deze algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectievelijke verplichtingen van de partijen in verband met verkopen door onze diensten, met inbegrip van alle eventuele aanvullende diensten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de hieronder vermelde algemene voorwaarden van toepassing op al onze verkopen en aanvullende diensten. De koper is verondersteld op de hoogte te zijn van die voorwaarden.Er kan enkel worden afgeweken van de algemene voorwaarden van de verkoper na zijn uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten, met inbegrip van de voorwaarden die voortvloeien uit de algemene voorwaarden van de koper, zelfs als die voorschrijven dat ze als enige van toepassing zijn.
ART. 2. Offertes en bestellingen: Onze offertes worden opgemaakt op basis van gegevens afkomstig van de koper. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor fouten die het gevolg zijn van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige gegevens. De interpretatie van de gegevens die werden meegedeeld, wordt geacht aanvaard te zijn door de koper. Onze verbintenissen gelden alleen voor de items die in de offerte worden beschreven. Bestellingen waarvoor wij geen schriftelijke offerte opmaakten, zijn alleen bindend na schriftelijke bevestiging. Indien we die niet schriftelijk bevestigen, zijn wijzigingen die de klant aanbracht op de bestelbon of onze offerte van rechtswege ongeldig. Bestellingen kunnen alleen worden geannuleerd mits terugbetaling van de opgelopen kosten.
ART. 3. Prijzen: Onze prijzen worden vermeld in euro, exclusief btw.Verhogingen van het btw-tarief of eventuele nieuwe heffingen die worden opgelegd in de periode tussen de bestelling en de levering, zijn ten laste van de klant.Tenzij anders wordt aangegeven in onze bijzondere voorwaarden, gelden onze prijzen voor levering in onze vestigingen. De transportkosten zijn altijd ten laste van de klant. Tenzij anders wordt aangegeven in onze bijzondere voorwaarden, zijn eventuele verplaatsingen voor de inbedrijfstelling en regeling van de geleverde apparaten niet inbegrepen in onze offerte. Dergelijke verplaatsingen worden altijd afzonderlijk gefactureerd.
ART. 4. Betaling: Facturen zijn altijd bij ontvangst, contant, netto en zonder disconto te betalen aan ons hoofdkantoor. Betaling via een bankoverschrijving kan op de volgende rekening: IBAN: BE84 7320 3320 3959; BIC: CREGBEBB, op naam van Greenside nv bij KBC. Elke wijziging van onze bankgegevens wordt meegedeeld via e-mail aan onze klanten. Indien een factuur niet is betaald tegen de vervaldatum, wordt de betaling voor het geheel van facturen van de koper onmiddellijk invorderbaar. Voor elke factuur die niet werd betaald tegen de vervaldatum, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een maandelijkse vertragingsrente van 1% aangerekend. Voor elke factuur die niet werd betaald tegen de vervaldatum wordt ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag aangerekend, evenals een schadevergoeding van minimaal
150. Bij een gerechtelijke invordering zal de koper de redelijke kosten voor de invordering dragen, zoals deurwaarders- en advocaatkosten en de interne beheerskosten die het bedrag van de forfaitaire vergoeding overschrijden. Elke betwisting met betrekking tot een factuur dient schriftelijk te worden medegedeeld binnen 8 dagen na verzending. Bij gebrek daaraan wordt geen gevolg gegeven aan de betwisting. Klachten die gebaseerd zijn op hierna vermelde artikels 9 en 10 ontheffen de koper niet van betaling tegen de vervaldatum. Indien de medecontractant voor welke reden of welke overeenkomst dan ook een betalingstermijn niet nakomt, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen die voortvloeien uit alle overeenkomsten met de klant opschorten tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen.
ART. 5. Leveringswijzen en
termijnen: De goederen worden geleverd in het hoofdkantoor van de leverancier in B – 1325 Chaumont-Gistoux, Tienne du Chenois 18. De koper zal de verkochte goederen en producten in onze vestigingen in ontvangst nemen ten laatste 30 kalenderdagen na verzending van een bericht dat de goederen/producten beschikbaar zijn. Onder voorbehoud van een uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord, kan er in België, Nederland of Luxemburg worden geleverd op het adres dat door de medecontractant wordt opgegeven. De medecontractant staat in voor het risico tijdens het transport tot aan het opgegeven adres. Als de geleverde goederen schade oplopen, moet de medecontractant de goederen weigeren of aannemen onder schriftelijk voorbehoud. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten de leverancier binnen vijf dagen na ontvangst worden meegedeeld. Na die termijn worden er geen klachten over zichtbare gebreken meer aanvaard. Voor de consumenten die beschreven worden in artikel I.1, 2° van het wetboek van economisch recht, draagt de leverancier het risico voor de goederen tijdens het transport tot aan het adres dat werd opgegeven door de medecontractant. Vanaf dan wordt het risico volledig aan de medecontractant overgedragen. Wij verzorgen de leveringen. Indien daarover voorafgaand een akkoord werd bereikt tussen de leverancier en de medecontractant, kunnen de goederen worden geleverd met een koerier of postpakket, een dienst voor expreslevering of een andere verzendingswijze die geschikt is voor waardevolle goederen. In dat geval zijn de extra kosten volledig ten laste van de medecontractant. De leveringstermijnen zijn geen vaste termijnen. Wij kunnen alleen verantwoordelijk worden gesteld als er sprake is van een ernstige fout van onze kant.
ART. 6. Intellectuele eigendom: Elke overeenkomst met betrekking tot onze software of de verkoop van materiaal dat is uitgerust met computersoftware, moet worden beschouwd als de verwerving van een gebruikerslicentie zonder exclusiviteit door de klant en is onderworpen aan eventuele bijzondere voorwaarden die door de partijen werden overeengekomen. “HydroKube” blijft volledig eigendom van de onderneming naar Belgisch recht Greenside nv. De gebruikerslicentie wordt alleen toegekend aan de klant die er niet vrij kan over beschikken. De licentie kan bijgevolg noch gratis noch tegen betaling worden afgestaan, overgedragen of uitgeleend. Tenzij anders wordt aangegeven, mag onze software noch gedeeltelijk noch volledig worden gekopieerd, zelfs niet in het kader van een back-up. Op straffe van een schadevergoeding zal de klant zich ervan weerhouden om onze software na te maken, namaak toe te staan of in de hand te werken.

ART. 7. Annulering: Wij hebben het recht om van rechtswege de verkoop te annuleren door kennisgeving per aangetekend schrijven van onze intentie aan de koper bij ernstige nalatigheid met betrekking tot zijn contractuele verplichtingen, met name als hij de goederen niet in ontvangst neemt binnen de vooropgestelde termijn, meer dan 30 dagen vertraging heeft voor de betaling van een factuur, of als blijkt dat hij een essentiële verplichting niet zal uitvoeren of dat niet van plan is, nog voor aan de verplichting in kwestie moet worden voldaan. In dat geval zal de koper de goederen binnen 24 uur teruggeven. In geval van een annulering is de medecontractant een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de betaalde bedragen voor de te leveren goederen ten belope van minstens 30% van het bedrag van onze bestellingen exclusief alle andere kosten met betrekking tot de bestelling.
ART. 8. Eigendomsvoorbehoud: Het materiaal blijft onze eigendom tot de prijs en eventuele bijkomstigheden (kosten, rente en boetes) volledig zijn betaald, zelfs als het materiaal door de koper werd aangepast. Dat betekent dat de koper tot de volledige betaling op geen enkele wijze over het materiaal mag beschikken (bijvoorbeeld door het materiaal te verkopen of te verpanden), het niet mag gebruiken als borg of om enig privilege toe te kennen, en dat hij er goed zorg voor zal dragen. Bij gebrek aan betaling van de prijs en eventuele bijkomstigheden op de vervaldatum kan Greenside nv zich beroepen op deze bepaling van eigendomsvoorbehoud als de koper acht dagen na ontvangst geen gevolg geeft aan een ingebrekestelling per aangetekend schrijven met kennisgeving van ontvangst. Het materiaal zal dan onmiddellijk op verzoek aan de verkoper worden teruggegeven, of kan ten laste van de koper worden teruggenomen door de verkoper. De koper draagt vanaf de levering het risico voor de verkochte goederen.
ART. 9. Offici
ële goedkeuring: Tenzij er per aangetekend schrijven een gedetailleerde en nauwkeurige klacht werd ontvangen vóór afloop van de termijn, wordt aangenomen dat de geleverde apparaten ten laatste vijf dagen na levering of afhaling in onze vestigingen werden goedgekeurd door de koper. De goedkeuring dekt alle zichtbare gebreken, dus alle gebreken van de apparaten die de koper zou kunnen opmerken door een aandachtige en grondige controle bij de levering of afhaling van de goederen of maximaal vijf kalenderdagen daarna voor wat betreft de kenmerken en werking ervan. Onze verantwoordelijkheid voor schade door de levering van niet-conforme of verkeerde goederen blijft beperkt tot de aankoopprijs van de goederen in kwestie. Elke aanvullende klacht wordt formeel uitgesloten.
ART. 10. Garantie- 10.1 Kopers die handelen voor beroepsmatige doeleinden: Voor kopers met beroepsmatige doeleinden bieden we voor de apparaten die we verkopen 24 maanden garantie op verborgen gebreken, te rekenen vanaf de levering en onder de volgende voorwaarden: (1) het gebrek zorgt er in belangrijke mate voor dat het apparaat ongeschikt is voor het beoogde doel; (2) het apparaat werd correct gemonteerd en ge
ïnstalleerd; (3) het apparaat wordt in normale omstandigheden en met de door ons bepaalde instellingen gebruikt. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor schade aan apparaten die na de levering en inontvangstneming met gewone kwijting werd veroorzaakt door vorst, verkeerde behandeling of nalatigheid vanwege de klant.
Om een beroep te doen op de garantie dient de koper elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken per aangetekend schrijven mee te delen binnen maximaal een maand na vaststelling van de gebreken. Als de reparatie of vervanging niet mogelijk is ter plaatse, dient de koper het defecte apparaat op eigen kosten te retourneren naar onze vestiging (Tienne du Chenois 18, B-1325 Chaumont-Gistoux), zodat het kan worden hersteld of vervangen. Die garantievoorwaarden zijn alleen geldig voor apparaten die rechtstreeks bij ons werden aangekocht en zijn niet van toepassing voor verbruiksgoederen. De garantievoorwaarden kunnen verschillen voor apparaten die via onafhankelijke distributeurs en groothandels werden gekocht.– 10.2 Kopers die handelen voor niet-beroepsmatige doeleinden: Voor de consumenten die in artikel I.1, 2
° van het wetboek van economisch recht worden beschreven, biedt de verkoper voor de verkochte producten een garantie overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (artikels 1649bis tot 1649octies van het burgerlijk wetboek). Een consument die binnen 2 jaar na levering een niet-conformiteit vaststelt bij een product moet dat binnen 2 maanden na vaststelling melden bij de verkoper per e-mail of een aangetekend schrijven. Die garantie dekt alleen conformiteitsgebreken die aanwezig waren bij de levering van de goederen. Gebreken of schade door verkeerd gebruik (zoals schade door water, oxidatie, een val, stoot, nalatigheid en slijtage) worden niet gedekt door de garantie. De garantie vervalt bij reparaties die werden uitgevoerd door monteurs die niet door Greenside nv zijn erkend. Die garantievoorwaarden zijn alleen geldig voor apparaten die rechtstreeks bij ons werden aangekocht en zijn niet van toepassing voor consumables.
ART. 11. Beperking van de aansprakelijkheid: Vanaf de levering dragen wij alleen nog de verantwoordelijkheid die voorzien is in artikels 9 en 10 van deze algemene voorwaarden. Bijgevolg kan er geen schadevergoeding van ons worden ge
ëist voor persoonlijk letsel, schade aan goederen die geen deel uitmaken van de verkochte goederen, verlies van inkomsten of andere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit gebreken van de apparaten.
ART. 12. Overmacht: We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van een van onze verplichtingen als we kunnen bewijzen dat de niet-uitvoering te wijten is aan een beletsel dat zich buiten onze wil voordeed, dat we redelijkerwijze niet konden voorzien, waarvan we de gevolgen voor onze capaciteit om onze verplichtingen na te komen niet konden voorzien bij het afsluiten van de verkoop, en dat we redelijkerwijze niet konden vermijden of overwinnen. In die context dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid die aanleiding kan geven tot een schadevergoeding, boete of andere contractuele sanctie zolang de reden van de overmacht blijft bestaan.
ART. 13. Toepasselijk recht en bevoegdheid: Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, worden uitsluitend geregeld door de Belgische wetgeving.Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op onze contractuele relatie met de koper valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven met rechtsmacht voor ons hoofdkantoor.
ART. 14. Salvatorische clausule: Het feit dat Greenside nv zich op een bepaald moment niet beroept op de huidige algemene voorwaarden mag niet worden beschouwd als verzaking ervan. De ongeldigheid of onwettigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, houdt geen ongeldigheid of nietigheid in van de andere bepalingen die intact en volkomen geldig blijven. Als een bepaling nietig of ongeldig blijkt te zijn, verbinden de partijen zich ertoe om ze te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke clausule.